Annewiep

Jolanda hat in poster makke foar it foarjierskonsert fan Brassband De Nije Bazún. De kracht fan Jolanda sit der yn dat se goed lústert én goed oanfielt wat de bedoeling is en wat iets útstriele moat. It moaie is dat se trije alternativen makket. Allegear krekt wat oars. De goeie sit der altyd by! Wy wienen tige wiis mei ús poster!

Groetnis, Annewiep Bloem

Copyright Studijo.nl